A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: rowi

Filename: views/report.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\modules\department\views\report.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 357
Function: include

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\views\default\main.php
Line: 61
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 357
Function: include

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\views\page.php
Line: 2
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 357
Function: include

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: C:\xampp\htdocs\onep\application\modules\department\controllers\Department.php
Line: 106
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\onep\index.php
Line: 315
Function: require_once

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. ศึกษาการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเ
2. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนในชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 126 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
3. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
4. โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาป ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 41 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
5. กิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 281 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
6. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนในชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 157 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
7. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชในท้องถิ่นที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อจุลชีพก่อโรค
8. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ
9. ส่งบุคลากรเป็นคณะกรรมการควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัด นครศรีธรรมราช
10. สำรวจ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูพืชสำคัญที่คุกคามระบบนิเวศเกษตร
11. เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่นอย่างต่อเนื่อง
12. มีการจัดเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าความหลากหลายทางชีวภาพ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
13. โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุ์ดีและฟื้นฟูแปลง
14. ร่างแผนจัดการปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
15. โครงการก่อสร้างพัฒนาประปาเมือง 134 แห่ง
16. มาตรการเพิ่มน้ำต้นทุน
17. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 5 ปี ว่าด้วยการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10YFP on SCP
18. แนวทางการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำหรือค่าธรรมเนียม การใช้น้ำ (ภาษีรักษ์น้ำ)
19. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก
20. เตรียมการเพื่อยกร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
21. กระทรวงการคลังประกาศลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
22. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)
23. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)
24. อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
25. อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าถ่านหิน
26. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก
27. ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
28. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมพร้อมการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่
29. ส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
30. คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map): กปนร. กำลังพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน
31. ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับภาค/ข้อมูลพื้นที่ซ้ำซาก ระดับภาค/ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม
32. กิจกรรมการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
33. เสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
34. โครงการวิจัยการรวบรวมและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมพืช
35. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชของกรมวิชาการเกษตร
36. โครงการวิจัยการประเมินคุณค่าและการและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืช
37. โครงการวิจัยการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
38. โครงการวิจัยความหลากหลายการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ในอนาคต เพื่อประโยชน์ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
39. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืชตามแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียน
40. โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
41. โครงการวิจัยด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมและพฤกษเคมีของพืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพในท้องถิ่นในแปลงรวบรวมพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่
42. โครงการวิจัยการอนุรักษ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์
43. โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน
44. โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เชิงพาณิชย์
45. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
46. การจัดการสารเคมี
47. โครงการเกษตรอินทรีย์
48. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
49. โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
50. โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
51. ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการที่ดินทำกินของเกษตรกร
52. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ ทส.
53. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคม
54. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
55. บันทึกความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ
56. ดำเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
57. การจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน
58. ๓) การจัดการปัญหาขยะ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
59. การจัดการปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย
60. การจัดการปัญหาทรัพยากรน้ำ
61. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
62. สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
63. โครงการคุ้มครอง ป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
64. สถานภาพวาฬบรูด้าในอ่าวไทย
65. ปะการังและหญ้าทะเล
66. โครงการจัดทำและวางปะการังเทียม
67. จัดตั้งชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
68. เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ดินชายฝั่งทะเลตามการจัดที่ดินทำกิน
69. สนับสนุนการกำหนดมาตรการและการจัดทำแผนที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
70. กิจกรรมเพื่อกำหนดมาตรการและการรังวัด จัดทำแผนที่กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
71. ดำเนินการกำหนดและจัดทำพื้นที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
72. การกำหนดและจัดทำพื้นที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
73. ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่เขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำร่างมาตรการเพื่อออกกฎกระทรวง
74. จัดลำดับความสำคัญในพื้นที่ระบบกลุ่มหาดย่อย ป
75. แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
76. ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลน
77. อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก/เฉพาะถิ่น
78. สวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
79. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
80. หญ้าทะเล/สัตว์ทะเลหายาก/ปะการัง/ความหลากหลายของสัตว์น้ำ
81. จัดทำรายงานพื้นที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ
82. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสำหรับเครือข่าย
83. เตรียมดำเนินการจ้างศึกษา “มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (non-use value) ทางเศรษฐศาสตร์ของวาฬบรูด้าเพื่อการอนุรักษ์”
84. ดำเนินการออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
85. สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าชายเลนตามกลุ่มป่าต่างๆ
86. โครงการภาคีเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัญจร ร่วมปกป้องทะเลไทย
87. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ปี 2560
88. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
89. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ปี 2560
90. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ปี 2560
91. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
92. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
93. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
94. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
95. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
96. จัดทำร่างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ บริเวณเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
97. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
98. การดำเนินการออกกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายด้านการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือและกลไกในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ
99. แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ต้นยางนา ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ (เชียงใหม่-ลำพูน)
100. แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ต้นยางนาบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท สายเดิม) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
101. แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
102. พัฒนาศักยภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง
103. โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
104. โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)
105. การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
106. ประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
107. กำหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในพื้นที่เมืองเก่า
108. สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีร่วมพัฒนาในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงาม
109. จัดทำมาตรฐานด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม รวมทั้ง สภาพแวดล้อมโดยรอบให้สอดคล้อมได้มาตรฐาน และกลมกลืนกับสภาพทางธรรมชาติดั้งเดิม
110. กำหนดและประกาศขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและดำเนินมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ
111. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
112. ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
113. ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (Area of Operation : AO)
114. มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
115. กิจกรรมจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย (Watershed Profile)
116. การเร่งรัดพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดทำระบบจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศ
117. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
118. แผนแม่บทบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
119. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติมรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
120. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการยอมรับของชุมชนในแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
121. พื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริ
122. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
123. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองปี 2560
124. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร สร้างป่าพัฒนาเมือง
125. ปลูกป่าในใจคน
126. ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลดการทำลายป่าและปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ
127. โครงการชุมชนสีเขียว (ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช)
128. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)
129. การตรวจสอบข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
130. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
131. การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
132. การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
133. อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้กับเครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
134. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
135. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
136. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
137. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
138. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม
139. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561 - 2579)
140. กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
141. โครงการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ
142. นำเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการประมงแห่งชาติเพื่อพิจารณาเมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560
143. แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด
144. แก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด
145. จัดทำฐานข้อมูลที่ดินของรัฐและเชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
146. แนวทางปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ
147. โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
148. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
149. ประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
150. ยกเลิกเครื่องมือทำการประมงที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำสูง ตามมาตรา 68 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
151. จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
152. การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
153. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564
154. สงวนทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม
155. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลูกเสือ GEOPARK)
156. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์
157. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564
158. กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจแร่ให้ชัดเจน
159. กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
160. ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
161. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธ์ของราษฎร
162. โครงการกำแพงเพชร โมเดล
163. ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการป่าตามหลักผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ดูแลป่า
164. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
165. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และการให้ประชาชนมีกินมีใช้ด้วยธนาคารอาหารชุมชน
166. เสนอให้บรรจุงูหางแฮ่มกาญจน์ (Cryptelytrops Kanburiensis) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
167. รณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมกันออกตรวจปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
168. บริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า และสถานีคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
169. โครงการรวมพลังปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2560
170. โครงการปลูกและฟื้นฟูต้นไม้ในเขตเมือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
171. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
172. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
173. โครงการของเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
174. เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต
175. โครงการบ้านปลา
176. โครงการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
177. แนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ
178. ฐานข้อมูลที่ดินของรัฐ
179. (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่.....) พ.ศ. ........
180. (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน (ฉบับที่.....) พ.ศ. .......
181. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
182. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
183. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
184. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
185. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
186. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
187. กิจกรรมการประชุมอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
188. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
189. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในระดับจังหวัด
190. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการไผ่ สู่เศรษฐกิจชุมชน
191. โครงการป้องกันไฟป่าและป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนการเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
192. จัดประชุมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 และการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
193. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
194. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank)
195. เทคโนโลยีดาวเทียมด้วยการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot)
196. การตรวจหาไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนผิดปกติด้วยดาวเทียม
197. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
198. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกเผาไหม้
199. ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์
200. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
201. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.
202. โครงการ “นครปฐม ปลอดการทุจริต ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2560”
203. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา
204. การกำจัดผักตบชวา
205. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระประปา ม.7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
206. โครงการอนุรักษ์ฟื้นที่คลองกะปง – คลองบ่อไร่ ม.9 , 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
207. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอีโผลม ม.2 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
208. โครงการอบรมสร้างความเข้าใจตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
209. ให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
210. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างประมงช่วง2 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เขาสมิง จ.ตราด
211. จัดการระบบฐานข้อมูล ทสม. จัดฝึกอบรม ทสม. และจัดประชุมบทบาทหน้าที่ของ ทสม.
212. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองมะละกอ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
213. โครงการอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำคลองปอ ม.5 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
214. อบรมกฎหมายและสิทธิของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
215. โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
216. กิจกรรมพัฒนา ทสม. สร้างฝายชะลอน้ำเทิดพระเกียรติ ณ ป่าชุมชน บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
217. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
218. บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
219. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
220. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
221. ให้ความอนุเคราะห์ด้านวิชาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
222. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
223. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
224. การเสริมสร้างและพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
225. โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง ผลการดำเนินงาน
226. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
227. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดน่าน
228. โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและขุดลอกแหล่งน้ำ
229. การดำเนินการตามแนวทางการประกอบกิจการน้ำบาดาล
230. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของจังหวัดอ่างทอง
231. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานเครือข่าย ทสม. ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม.จังหวัดอุตรดิตถ์
232. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
233. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
234. การพัฒนาและส่งเสริมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
235. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Youth)
236. การส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้
237. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
238. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
239. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
240. โครงการมหิงสาสายสืบ
241. การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
242. การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า
243. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน และ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า
244. ให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
245. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
246. กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2560
247. จัดประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2560
248. จัดทำหนังสือชุด “มารู้จักความหลากหลายทางชีวภาพกันเถอะ”
249. การสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และเว็บไซต์
250. โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์ผลิตน้ำและศูนย์ส่งจ่ายน้ำ
251. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนครและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังดักไขมัน
252. ตราเทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2550
253. จัดตั้ง “คณะทำงานด้านการจัดการน้ำ”
254. โครงการป้องกันไฟป่าและป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนการเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
255. โครงการจัดการไฟป่าและหมอกควัน
256. การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
257. การเผาพื้นที่ทางการเกษตร
258. โครงการชุมชนเกษตรลดโลกร้อน
259. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักและสร้างเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดปัตตานี
260. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
261. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรโดยการทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ของเกษตรกรในพื้นที่
262. กิจกรรมเฝ้าระวังฟื้นฟูหรือพัฒนาบทบาทเครือข่าย ทสม.ในการสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
263. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
264. โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน) พื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
265. อบรมการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเครือข่าย ทสม. อำเภอเมืองอ่างทอง
266. โครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล โดยการนำเศษใบไม้แห้ง เศษหญ้า มาทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
267. คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99
268. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
269. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
270. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
271. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
272. โครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง (กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
273. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
274. โครงการเฝ้าระวังอันตรายจากแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะมูลฝอย
275. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
276. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดพิจิตร
277. โครงการตามแผนงานบูรณาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
278. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ภายใต้แผน ปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร)
279. โครงการพัฒนาด้านสังคมแก้ไขปัญหาสะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร)
280. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ
281. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
282. การจัดทำโครงการด้านขยะมูลฝอย
283. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
284. ผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชน (Refuse Derived Fuel, RDF)
285. โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
286. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
287. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย Green Supply Chain ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการสาธิตด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
288. ยกระดับการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
289. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด
290. โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.
291. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Green City) จังหวัดพิจิตร
292. โครงการส่งเสริมการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Green City)
293. จัดหาสินค้าของคู่ธุรกิจซึ่งได้ผ่านการรับรองฉลากสีเขียว
294. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม
295. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะต้นทาง
296. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างปอดให้ชุมชน
297. การแสดงผลการดำเนินงานของประเทศไทยในพื้นที่นิทรรศการและกิจกรรม Side Event ภายใต้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๒ (COP22)
298. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานตามกรอบแผนงานตามมาตรา ๖ ของประเทศไทย
299. การบริหารจัดการข้อมูลและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามกรอบมาตรา 6 (Data Management and Knowledge Sharing under Action for Climate Empowerment - Article 6 of UNFCCC Work Programme)
300. จัดทำแผนเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย
301. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดเชียงใหม่
302. เพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้าและบริการ
303. โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน
304. การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
305. "แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) และการบำรุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance) บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม"
306. โครงการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร
307. โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
308. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในระดับจังหวัด
309. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
310. รณรงค์ส่งเสริมด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) (ปี 60 – 61)
311. การจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
312. โครงการครอบครัวลดโลกร้อนสู่ครอบครัวสุขภาวะดีตลาดสีเขียว
313. โครงการรณรงค์ชุมชนแหลมฉบังร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติก
314. โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน
315. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค(โรงฆ่าสัตว์สีเขียว)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
316. โครงการรณรงค์ไม่ใช้โฟม
317. โครงการสำนักงานสีเขียว
318. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก
319. โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ /ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
320. โครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2561/ปี2562
321. โครงการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนหน้าอยู้ ปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
322. กิจกรรมฉลากสีเขียวและกิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงาน
323. โครงการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
324. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีที่ดำเนินการ 2560- 31 มีนาคม 2562
325. ลดการใช้กระดาษใหม่ (Reduce) เพิ่มการใช้กระดาษเก่า (Reused)ปีที่ดำเนินการ 2560- 31 มีนาคม 2562
326. โครงการลดละเลิกการใช้โฟมบรจุอาหารเพื่อรักาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
327. โครงการรณรงค์องค์กรปลอดโฟม ปี2561
328. โครงการรณรงค์ลด ละ และเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ปี 2560 - 2562
329. กิจกรรมรณรงค์องค์กรและชุมชนปลอดโฟม
330. การรณรงค์การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R
331. โครงการหลังสวน NO FOAM ปี 2558 - 2562
332. รณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม(ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
333. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
334. การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว กับร้านสะดวกซื้อทุกร้านในมหาวิทยาลัย
335. กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปี 2561
336. กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน ปี 2562
337. โครงการสวนดุสิต มหาวิทยาลัยต้นแบบเครือข่ายสีเขียว (๒๕๖๐)
338. ดำเนินการใช้ภาชนะที่เป็นชานอ้อยแทนกล่องโฟม
339. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560
340. การดำเนินการเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์สำนักงานเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
341. โครงการสำนักงานสีเขียว ปี 2561
342. โครงการห้องสมุดสีเขียว
343. โครงกานสำนักงานสีเขียว
344. โครงการ Zero Foam ในพื้นที่บริษัท และรณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่โดยรอบบริษัท
345. โครงการ Green Procurement
346. โครงการ ISO14001 / ISO5001
347. การติดตั้ง solar rooftop ที่ตลาดสดเทศบาล
348. การติดตั้ง solar cell ที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
349. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟ LEDภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
350. โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ
351. กิจกรรมประหยัดพลังงาน ปี 2560 - 2561
352. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ปี 2561
353. กิจกรรมลดการใช้พลังงานของสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะต่า
354. กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าองค์กรเป็นหลอด LED
355. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มาตรการประหยัดไฟ
356. โครงการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลล์ ปี 2562
357. โครงการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร
358. กิจกรรมการบริการการใช้รถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ปี 2562
359. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
360. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ร่วมกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเละอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2560
361. การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
362. การรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล
363. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาล ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
364. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ้งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา ประเทศกลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
365. โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง
366. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
367. โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
368. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบล
369. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
370. ครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ -ส่งเสริมสินค้าโอทอป
371. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันผลไม้(ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
372. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
373. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
374. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
375. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้และเศษหญ้า
376. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
377. โครงการจัดการสารเคมีระดับท้องถิ่น อบรมโรงเรียนและชุมชนในการผลิตอาหารรณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบ จากสารกำจัดศัตรูพืช
378. การสนับสนุน “ปราชญ์ชาวบ้าน”
379. ก่อสร้างศูนย์อาหารปลอดภัยและสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกของชุมชน
380. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านตำบลปางะมะค่า
381. จัดอบรมโครงการส่งเสริมดูงานกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาสินค้า
382. โครงการได้รับการรับรอง Green Industry level 5 (GI-5)
383. /ส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมเรื่อง CSR & SHE (กำหนดเป็น Supplier Code of Conduct และให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ)
384. การขยายธุรกิจจาก fossil ไปสู่พลังงานทดแทน เช่น แสงแดด ลม
385. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)ปีงบประมาณ 2560
386. การท่องเที่ยวสีเขียวแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
387. โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน/ศิลปินแห่งชาติสัญจร
388. โครงการปรับปรุงผิวสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตั้งแต่วงเวียนปลาฉลามถึงแยกถนนเลียบคลองสังเขป (ปี2560)
389. โครงการตลาดประมงท่าเรือพลี
390. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
391. การอบรมส่งเสริมสินค้า OTOP แก่ผู้ประกอบการ
392. โครงการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการประมงและท่องเที่ยวชายฝั่ง(ปี ๒๕๖๔)
393. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
394. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
395. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
396. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Green tourism ในเขตภาคเหนือตอนล่างการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
397. การดูแล “แหล่งหิ่งห้อย” และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ (คุ้งบางกระเจ้า)
398. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนนำร่องคุ้งบางกะเจ้า ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
399. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเทศบาลนครเชียงรายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
400. โครงการซ่อมป่ารักษาชุมชน
401. กิจกรรมสำรวจต้นไม้ ทำแผนที่ต้นไม้ การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว (2562)
402. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
403. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
404. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
405. โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560
406. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารในท้องถิ่น ปี 2560
407. โครงการอนุรักษ์ “แหล่งหิ่งห้อย”
408. การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธ์ในพื้นที่โรงกลั่น
409. โครงการอบรมการดูแลรักษาการตกแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
410. โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561
411. โครงการเทศบาลสีเขียว
412. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทศาภิบาล
413. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
414. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าชุมชน ปี 2561 /2562
415. โครงการ “ปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูก”
416. โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวป่าวัดปานุราช (ชุมชนปานุราช)
417. โครงการดูแลรักษาบ่อน้ำพุ
418. โครงการรณรงค์การสร้างป่าชุมชนบ้านหินขวาง
419. โครงการจิตอาสาสร้างป่ารักน้ำปี2561
420. โครงการ 1อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2562
421. โครงการ 1อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2562
422. กิจกรรมการทำน้ำหมักจากเปลือกหอยนางรม
423. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน
424. โครงการทำน้ำหมักคุณภาพ
425. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
426. โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน 2561
427. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
428. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
429. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว2561
430. โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน
431. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า(ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
432. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปี2560)
433. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
434. โครงการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากการสูญเสียป่าไม้ในพื้นที่ จ.น่าน
435. บริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสายพันธ์พืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์ สาหร่าย เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงาoทดแทน fossil
436. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปี 2561)
437. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
438. กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ปี 2561)
439. กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ปี 2561)
440. โครงการการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) 2560
441. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562
442. โครงการวันต่อต้านคอรัปชั่น
443. โครงการ สานสัมพันธ์พื้นรักษ์ป่า
444. โครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก
445. โครงการรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ปี 2559 – 2563
446. โครงการ Green Roof
447. กิจกรรมการจัดการวัชพืชตามแนวคลองและห้วยคะคาง ปี 2562
448. โครงการสำนักงานสีเขียว
449. โครงการ Stop Soil Erosion, Save our Future”
450. กิจกรรม KEGCO : สูบน้ำผิวดินในช่วงหน้าฝน
451. กิจกรรมการนำหลัก 3R มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
452. โครงการ ปรับปรุงลำตะคลองเดอะมอลล์โคราช
453. KEGCO : โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม ปี 2559
454. EGCO โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จ. เชียงใหม่
455. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562
456. โครงการ สร้างศูนย์เรียนรู้ป่ากรุงเทพ และ สร้างศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
457. โครงการปลูกป่ารักษ์ต้นน้ำ จังหวัดชัยภูมิ
458. โครงการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโครงการ OUR Khung Bang Kachao จ.สมุทรปราการ
459. กิจกรรมขุดลอกวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในลำห้วยในเขตเทศบาล
460. โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ
461. โครงการร่วมคืนน้ำใสร่วมใจอนุรักษ์คูคลอง
462. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
463. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
464. โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
465. โครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2562
466. โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำในอาคารคลองและน้ำทะเล
467. โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่
468. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
469. โครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนด้วยมือเรา
470. กิจกรรมในการจัดสิ่งกีดขวางคลองเบตงโดยร่วมพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
471. โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
472. โครงการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
473. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลปางมะค่า
474. โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำเพื่อสร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปี 2562
475. โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำในชุมชน ปี 2562
476. โครงการรณรงค์การจัดการขยะที่ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาล 2562
477. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
478. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบศูนย์สิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ด้านการจัดการขยะและของเสีย(๒๕๖๐)
479. โครงการขุดลอกขยายคลองบริเวณหนองบัว(ปี 2562)
480. โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำบริเวณท่อเหลี่ยมคลองห้วงคล้าปี2561
481. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร(๒๕๖๒)
482. การให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด แก่พนักงานและประชาชน เช่น โครงการ Thailand Go Green
483. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
484. การจัดสัมมนาความรู้เรื่องอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทุกวัน (+2 องศา)
485. การลดก๊าวเรือนกระจก Less
486. กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
487. โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูง
488. กิจกรรมการจัดการสารเคมีในระดับท้องถิ่น
489. โครงการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และจัดทำรายงานส่งหน่วยงานรัฐตามกฎหมาย
490. กิจกรรมเพิ่มการปรับพื้นลานถังเป็นพื้นคอนกรีต เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนดิน
491. โครงการปักดำนา
492. โครงการความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรป อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-EU Project on Biodiversity Conservation and Management of Protect Areas in ASEAN: BCAMP)ปีที่ดำเนินงาน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕
493. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:ลดภาวะโลกร้อนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
494. โครงการการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียว
495. โครงการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรและระดับเมือง
496. โครงการอบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดการปล่อยกา๊ซ เรือนกระจก
497. ครงการปรับปรุงผิวสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตั้งแต่วงเวียนปลาฉลามถึงแยกถนนเลียบคลองสังเขป (ปี2560)
498. กิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก(Low Emission Support Scheme : LESS)
499. กิจกรรมการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้น้ำทิ้งจากโรงงานมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด
500. โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ
501. โครงการครูช่างร่วมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3 (คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม)
502. KEGCO : ปล่อยพันธุ์กุ้งลงสู่ธรรมชาติปี 2561
503. โครงการการให้บริการของระบบนิเวศปะการังในน่านน้ำไทย (ปีพ.ศ.2562)
504. โครงการก่อสร้างเขื่องรอบคลองเจดีย์บูชา
505. โครงการรณรงค์การจัดการขยะที่ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาล 2562
506. โครงการการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (๒๕๖๐)
507. โครงการจ้างเหมาปรับแต่งเกลี่ยดินคันคลอง คลองท่าเรือ (ปี ๒๕๖๑)
508. โครงการประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณหน้าบริษัทแอ๊กกี้ท่าข้าม(ปี ๒๕๖๓)
509. โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
510. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร(๒๕๖๒)
511. โครงการการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (๒๕๖๐)/โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบศูนย์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ด้านการจัดการขยะและของเสีย (๒๕๖๐)/โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร ระยะที่ ๒ (๒๕๖๒)
512. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบศูนย์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ด้านการจัดการขยะและของเสีย (๒๕๖๐)
513. โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร ระยะที่ ๒ (๒๕๖๒)
514. การใช้พลังงานสะอาด เช่น LNG แทนน้ำมันเตา
515. CO2 Reduction (clean and Green Project)
516. การจัดทำรายงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี
517. Energy day/มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
518. โครงการให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชุมชน
519. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
520. โครงการถนนสะอาดหน้าบ้าน น่ามองปี 2561/2562
521. โครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงรายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
522. โครงการประชาชนในเขเทศบาลนครสกลนคร ร่วมใจลดโลกร้อน
523. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด
524. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)จัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
525. กิจกรรมสำรวจประเมิน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานระหว่างการเกิดภัยพิบัติและสาธารณะภัยในพื้นที่
526. การกำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ให้เป็น Green Innovation Company และการประยุกต์ใช้ SDG Goal เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร นำไปสู่การลดปัญหาด้าน climate change
527. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง และมีการใช้ Appication เพื่อประเมินสภาพฝุ่นละอองในพื้นที่ เป็นเบื้องต้น
528. กิจกรรมร่วมกับชุมชนพัฒนาและดูแล “แหล่งหิ่งห้อย” ที่ ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
529. โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า
530. โครงการ OUR Khung Bang Kachao
531. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2562
532. การจัดทำ EIA ฉบับใหม่ได้ถูกกำหนดมาตรการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ และดำเนินการให้สอดคล้องอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
533. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน(ปีพ.ศ.2562)
534. Coral Reef Resilience to Climate Change and Human impacts (ปีพ.ศ.2562)
535. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการจัดการเมืองสำหรับ อปท.ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
536. Coral Reef Resilience to Climate Change and Human lmpacts(ปีพ.ศ.2562)
537. โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ปี 2562
538. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนสัตว์มีกระดูกสันหลังและราในทะเลโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ปีพ.ศ.2562)
539. เข้าร่วมกิจกรรม ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และนำมาตรฐานระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ เช่น SDG Goal เป็นต้น
540. การจัดการสารเคมีระดับท้องถิ่น
541. พัฒนาและดูแล “แหล่งหิ่งห้อย” ที่ ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
542. KEGCO : สำรวจชนิดและจำนวนของแพลงตอน สัตว์หน้าดิน และปลาวัยอ่อน ปี 2559- 2561
543. โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ในปี 2560
544. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
545. สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
546. สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
547. โครงการสถาบันลูกโลกสีเขียว
548. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer)
549. โครงการPM2.5 นั้นสำคัญไฉน (ปี 2562)
550. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร โดยการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
551. สร้างเครือข่ายการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 - 2561
552. โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม
553. โครงการอบรมแกนนำเยาวชนในชุมชนเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
554. โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด
555. โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2562
556. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว- สระขวัญ
557. โครงการคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ทะเล
558. โครงการก่อสร้างทางเดินชมทัศนียภาพศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติและจุดชมวิวคีรีชัยยามะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
559. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer)
560. การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่-การติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและAppicationแจ้งปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่
561. โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม
562. โครงการผลิตปุ๋ยไส้เดือน (ปี 2562)
563. โครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลอง
564. กิจกรรมธนาคารปูม้า
565. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพาหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน LA21
566. โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
567. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)จัดสรรทุนวิจัยแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2560 -2562
568. โครงการสวนบนหลังคา ๑๔ ไร่ อาคาร ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการพึ่งตนเอง
569. โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อบรมเยวชน ยุวชน มัคคุเทศก์ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มที่ 18 รุ่นที่
570. โครงการธนาคารทรัพยกรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วิจัย และใช้ประโยชน์
571. การดูแลกิจกรรมของบริษัทให้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยพยายามทำให้ดีที่สุด (มากกว่าที่กฎหมายกำหนด)
572. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงและเสรี ต่อกิจกรรมของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น
573. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562
574. โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer)
575. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
576. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
577. การอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
578. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ทช. พ.ศ.2558(ต.ค.61-ก.ย.62)
579. จัดทำ (ร่าง) กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
580. โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
581. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
582. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไก สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
583. การบริหารและการจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช ปี 2562 (วว.)
584. โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
585. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
586. โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่ ปี 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
587. โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
588. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
589. โครงการถนนปลอดถังขยะ
590. โครงการถนนปลอดถังขยะ
591. โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่เยาวชนและชุมชน
592. โครงการสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรชีวิตเป็นสุข
593. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
594. โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว
595. โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธ์แฝก
596. โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
597. โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
598. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการฟางข้าวในนาเพื่ออนุรักษ์ธาตุอาหารในดิน ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
599. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
600. โครงการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามหลัก การของเสียเหลือศูนย์ (๒๕๖๑)
601. การจัดการสารเคมีในระดับท้องถิ่น
602. KEGCO : โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า
603. การเสริมสร้างบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑
604. การเสริมสร้างบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑
605. การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ปี 2560-2561
606. การเสริมสร้างบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558-2561
607. แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน ปี 2561-2563
608. การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
609. การเสริมสร้างบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558-2561
610. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน พ.ศ.2561
611. การพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่โครงการ SLBT พ.ศ. 2561-2562
612. การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พ.ศ.2561
613. การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2562
614. การขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองเชิงนิเวศ (Eco-city) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2561
615. ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
616. คณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน -TBCSD
617. การศึกษาแนวทางการจัดการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ปี 2562
618. คณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน -TBCSD พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
619. คณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน -TBCSD พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
620. ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
621. การขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองเชิงนิเวศ (Eco-city) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2561
622. Green Restaurant พ.ศ.2561
623. ฉลากเขียว ปี พ.ศ.2561-2564
624. การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พ.ศ.2561
625. Green Restaurant ปี 2562
626. ฉลากเขียว ปี พ.ศ.2561-2564
627. การขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองเชิงนิเวศ (Eco-city) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2561
628. ฉลากเขียว ปี พ.ศ.2561-2564
629. การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2562
630. ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
631. ฉลากคาร์บอน
632. ฉลากเขียว ปี พ.ศ.2561-2564
633. คณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน -TBCSD พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
634. Urban climate resilience SE Asia partnership 2010-2018
635. ลงนามในสัญญา MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและสูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
636. การผลักดันให้คู่สัญญาดำเนินการต่างๆ ที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
637. ใช้เครื่องมือ PDC กำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan
638. การจัดการสารเคมีในระดับท้องถิ่น กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากสารกำจัดศัตรูพืชต่อโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
639. BPU : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2560/BPU : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ปี 2561
640. BPU : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ปี 2561
641. ารติดตามตรวจสอบการจัดการของเสียของผู้รับกำจัดของเสียประจำปี
642. โครงการ Bluport hau hin
643. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2560 - 2562
644. โครงการการรณรงค์การน้ำอย่างรู้คุณค่าภายในองค์กร งบประมาณปี 2560 -2562
645. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดน้ำเสียรวมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
646. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (59 – 62)
647. โครงการรณรงค์อนุรักษ์คลองและลำรางสาธารณะ (59 – 62)
648. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม (59-62)
649. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (59 -62)
650. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
651. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน1 ศรีสมาน)
652. โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเครื่องเติมอากาศ,ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช
653. โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
654. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดิมในเขตพื้นที่ชุมชน 3 แห่ง (ชุมชน หน้าทอน ชุมชนละไม และชุมชนเฉวง)
655. ก่อสร้างระบบน้ำบำบัดน้ำน้ำเสียชุมชนหมู่4 ขนาด 300 ลบม. ปี2562
656. โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560
657. โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2561
658. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการจัดการน้ำเสียชุมชน ปี 2560
659. โครงการให้ความรู้แก่เยาวขนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
660. โครงการจัดการรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพ EM เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
661. โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี2560 - -2561
662. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักสิ่งแวดล้อม
663. โครงการสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย
664. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองกระบี่
665. โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปี 61-62
666. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองชุมแพ
667. โครงการชาวบ้านรวมใจลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ อบรมให้ความรู้/รณรงค์รับซื้อน้ำมันเก่า ปี 2562
668. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี(ปี2558-2561)
669. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
670. โครงการเฝ้าระวังน้ำเสียในเขตเทศบาล ปี 2562
671. โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
672. ประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย(ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)/รณรงค์สถานประกอบการให้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งปี2561-2564
673. การออกข้อบังคับให้ร้านค้าที่เข้ามาเปิดบริการในพื้นที่ติดตั้งบ่อดักไขมันหรือระบบบำบัดน้ำเสีย
674. บำบัดน้ำเสีย
675. โครงการบ้านสีเขียว
676. ิดตั้งระบบแยกตะกอนจากระบบบำบัดทางกายภาพทดแทนบ่อตาก
677. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
678. BPU : การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2560
679. 1.ประสิทธิภาพของ wwt / แบบ Recycle น้ำ
680. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควัน/โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด
681. โครงการการจัดการเหตุรำคาญ (ต่อเนื่อง)
682. ควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม
683. โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นเพื่อการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
684. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และจอแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทิศตะวันตกของโรงกลั่น
685. ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง/KEGCO : ใช้เทคโนโลยี Dry Low NOx Burner และระบบ Water Injection สำหรับการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ปี 2559-2561/KEGCO : ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง
686. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
687. โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
688. โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/โครงการเทศบาลนครอุดรธานีสะอาดภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด 3 Rs ประชารัฐ
689. ๑.โครงการเมืองน่าอยู่ การจัดการขยะอันตราย การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะทั่วไป การจัดการขยะรีไซเคิล
690. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะเทศบาลนครเกาะสมุย
691. โครงการชุมชนร่วมใจสร้างเมืองสีเขียว ปี2561/2562/โครงการลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ปี2561/2562/โครงการลดปริมาณขยะปี2561/2562
692. โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย/โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
693. 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ / 2. โครงการหน้าบ้านน่ามอง / 3. กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกเปรอะ / 4. กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า หรือ ปิ่นโต
694. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 ปี 2560 - 2562 / 2.โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อสุขอนามัยดีสู่ ชุมชน ม.พัน 11 รอ. ปี 2561
695. 1. โครงการเทศบาลปลอดขยะ / 2. โครงการแสนสุขปลอดขยะ
696. โครงการสุขภาพสดใสชีวิตปลอดภัยใส่ใจแยกขยะ ปี 2560 โครงการร้านอาหารสีเขียว ปี 2560
697. โครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
698. โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปี 61-62
699. โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย ปี 61-62
700. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
701. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดโต้รุ่งหน้าศาล
702. โครงการถนนปลอดถังขยะ
703. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
704. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
705. โครงการเมืองบ้านพรุ สะอาดสดใส 3R ประชารัฐ
706. โครงการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร
707. กิจกรรมการบริการการใช้รถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ปี 2562
708. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
709. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
710. การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
711. การรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล
712. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาล ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
713. โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน-ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ
714. โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน-ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ
715. โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน-ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ
716. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ร่วมกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเละอนุรักษ์พลังงาน
717. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ร่วมกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเละอนุรักษ์พลังงาน
718. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ร่วมกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเละอนุรักษ์พลังงาน
719. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจุดประกายความคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
720. โครงการการจัดประสบการณ์แบบโครงการ PROJECT Approach เพื่อปลูกฝักจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
721. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
722. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
723. ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
724. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชนและชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุ์ไม้ของท้องถิ่น
725. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน
726. การอบรมหลักสูตร STA.1 - Safety, Security and Environment in Refinery
727. การอบรมหลักสูตร ผู้จัดการ ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติการประจำระบบควบคุมมลพิษน้ำ กากอุตสาหกรรม อากาศ การอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
728. โครงการอยู่ด้วยกันฉันและเธอ (ป่าไม้) สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัย
729. กิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
730. เข้าร่วมจัดนิทรรศการของ (อพ.สธ.) โดยมีการจัดทุกปี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยร่วมกับสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การบรรยาย/การศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ทางชีวภาพของนักศึกษาทุกระดับชั้น (SC)
731. จัดหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรู้ด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อสร้าง ความตระหนักและความสำคัญ
732. การให้บริการหลักสูตรสิ่งแวดล้อม/การศึกษาดูงาน กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
733. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
734. การจัดกิจกรรมสัปดาห์ QSHE ภายใต้กลยุทธ์ Safe White Green
735. จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องลดพลาสติก หยุดวิกฤตโลกร้อน แก่พนักงานทั้งสิ้น 300 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
736. จัดงาน“ตามล่าราหู ดูซูเปอร์มูนสีเลือดด้วยกล้องดูดาวพีวีซี”
737. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
738. การเปิดรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประมาณ 2-3 วิชา เช่น วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
739. ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ทันสมัยสม่ำเสมอ
740. ร่วมโครงการ STEM ของคณะเกษตรศาสตร์ในการจัดกิจกรรมร่วมในโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเพื่อความตะหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ จัดกิจกรรมเยาวชน 4 จังหวัดร่วมตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขงภายใต้โครงการ อพ.สธ.
741. โครงการจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากครู ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียง
742. กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ MOU กับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN ว่าด้วยความร่วมมือ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้านการส่งเสริม ความหลากหลายทางชีวภาพภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ความร่วมมือนี้มีกรอบระยะเวลา 3 ปี
743. พัฒนาเครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม) ผ่านกิจกรรมวิจัยที่สนับสนุนโดย USAID
744. โครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา
745. โครงการการสร้างผืนป่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพ แก่เกษตรกรศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
746. การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับอุทยานแห่งชาติตาดโตน
747. โครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา (2560-2562)
748. กิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
749. โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งอย่างยั่งยืนจากภูผาสู่มหานที จังหวัดตรัง
750. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่น ในตำบลลำพะยา (พ.ศ. 2561)
751. โครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น อุตสาหกรรมรายล้อม และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
752. โครงการความร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
753. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
754. การให้บริการของระบบนิเวศเชิงปะการัง ในน่านน้ำไทย
755. โครงการพัฒนาพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น
756. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
757. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลังและราในทะเล โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
758. โครงการสร้างแหล่งพันธุกรรมธรรมชาติของจระเข้สยาม (Siamese Crocodile; Crocodylus simensis) อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง
759. กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ อพ.สธ. กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น(วิทยากรผู้ช่วย) ในโครงการของ อพ.สธ.
760. โครงการปรับปรุงบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดพันธุ์ ที่อนุญาตเพาะพันธุ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (VS)
761. โครงการการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาพืชสมุนไพรและผ้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์ประคบร้อนและประคบเย็น
762. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศกองหินใต้น้ำ
763. ฐานข้อมูลความหลากทางชีวภาพของแนวปะการัง ในเขตพื้นที่ราบที่ตื้น
764. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อพ.สธ.
765. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
766. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายชีวภาพ สตรอเบอร์รี่ และการรวบรวมอย่างน้อย 60 สายพันธุ์ สถานีวิจัยดอยปุยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
767. โครงการจัดศูนย์เรียนรู้เรื่อง สตรอว์เบอร์รี่เรื่องโรงเรียนชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่เกษตรอย่างยั่งยืนสถานีวิจัยดอยปุยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร คณะเกษตร
768. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และหน่วยงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ในระบบการเกษตร ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ
769. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร และเยาวชนเรื่องการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบครบวงจร สถานีวิจัยดอยปุยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
770. การใช้ประโยชน์พรรณไม้จากระบบนิเวศป่าบุ่ง ป่าทาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
771. การใช้ความหลากหลายชนิดของแมลงและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร
772. โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
773. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยที่รวบรวมองค์ความรู้จากหมอยา/ปราชญ์ชาวบ้าน อพ.สธ.
774. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อพ.สธ.
775. โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ. มหาวิทยาลัย(ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น)
776. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
777. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ณ พื้นที่สวนสัตว์เขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
778. โครงการราชมงคลพระนครฉลองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2560
779. โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลง (กองศิลปวัฒนธรรม) พ.ศ. 2560
780. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (กองศิลปวัฒนธรรม) พ.ศ. 2561
781. โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (กองศิลปวัฒนธรรม) พ.ศ. 2561
782. โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลง 905 และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (กองศิลปวัฒนธรรม) พ.ศ. 2561
783. โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (กองศิลปวัฒนธรรม) พ.ศ. 2562
784. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (กองศิลปวัฒนธรรม) พ.ศ. 2562
785. การสำรวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดินและน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
786. สำรวจความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี
787. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของพรรณไม้น้ำในพื้นที่บ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
788. ร่วมมือกับสื่อทั้งไทยและต่างประเทศในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ
789. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
790. การจัดการทำแผนการดำเนินงานที่ส่วนราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 (พ.ศ. 2560-2561-2562)
791. การบริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาป่าต้นน้ำชุมชนเขาแด่นและ กลุ่มป่าแก่งกระจาน
792. โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2561)
793. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพด้านพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนบ้านควนโนรี
794. โครงการประเมินสถานภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อวางแผนและประเมินการอนุรักษ์ลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสอยดาว (SC)
795. จัดมาตรการในการดูแลพื้นที่บริหารจัดการให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น โดยเกิดจากความร่วมมือจากภาครัฐ
796. การประเมินความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี
797. โครงการปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ในกิจกรรม จิตอาสาพนักงาน
798. ร่วมจัดโครงการและส่งเสริมปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ร่วมทั้งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่งทะเล อ่าวไทยตอนใน
799. พัฒนา ปรับปรุง พื้นที่ป่านิเวศในพื้นที่โรงงานฯ
800. โครงการวิจัยที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเขาหินปูนในประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ
801. โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เน้นงาช้าง นอแรด เสือโคร่ง และตัวลิ่น ในประเทศไทย (Combatting Illegal Wildlife Trade, Focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand)
802. โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารฯ แผนงานที่ 3 การสร้างสมรรถนะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อมขององค์กรท้องถิ่น
803. การเผยแพร่ทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลาที่ถูกคุกคามในประเทศไทย กิจกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนจัดการปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทยที่มีความสอดคล้องกับกลไก การคุ้มครองที่มีอยู่และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
804. โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่การผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)
805. สำรวจแหล่งเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขากำปั่น เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (2562)
806. โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจแมลงประจำถิ่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
807. จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชถิ่นเดี่ยว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พืชพรรณเหล่านี้ต่อไป อพ.สธ.
808. โครงการความหลากหลายชนิดของต่อในภาคเหนือ
809. โครงการสอบสายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ โดยวิธี มอริโกล่า (MOLEXCULAR) สถานีวิจัยดอยปุ๋ย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
810. วิจัยเรื่องการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ลีลาวดี โดยใช้เทคนิค RAPD
811. โครงการศูนย์พันธุกรรมพืชในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
812. โครงการศึกษาสังคมพันธุ์พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
813. การทบทวนอนุกรมวิชาข้าวพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก (2561)
814. การศึกษาความสัมพันธ์ทางวงศ์วานวิวัฒนากรรมของข้าวพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก
815. การศึกษาความสัมพันธ์ทางวงศ์วานวิวัฒนาการ ชีววิทยาของต่อมพิษ และเหล็กในของต่อสกุล Vespa
816. ร่วมจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำทางทะเลพันธุ์พืช เพื่อคงอยู่ในธรรมชาติต่อระบบนิเวศ
817. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ อันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก: น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: ภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
818. โครงการศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
819. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก (Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex)
820. บริหารจัดการพื้นที่ระบบนิเวศเพื่อเอื้อต่อการจัดการเชื่อมโยงระบบนิเวศเชื่อมกัน เพื่อการอนุรักษ์และบริการทางนิเวศ เช่น การขุดลอกคลองประจำปี
821. โครงการพัฒนาพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย (Biotope) ให้สิ่งมีชีวิตท้องถิ่น
822. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลาย ทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: พื้นที่นำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยมูลนิธิข้าวขวัญ
823. การศึกษาการทดแทนประชากร และความเชื่อมโยง ทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย
824. โครงการจัดการความรู้วิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล และทางชายฝั่ง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
825. จัดการประชุมอบรมให้แก่ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบคลองบางประมุง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12 (นครสวรรค์) และ เทศบาลตำบลบางประมุง
826. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกองหินใต้น้ำ จังหวัดชุมพร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
827. การพัฒนาบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นระบบ โดยเป็นรอบ การเรียนรู้ และกำหนดจำนวนผู้เข้ารับบริการ
828. โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
829. จัดการควบคุมพืชและสัตว์บางชนิดที่มีมากเกินไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่
830. สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น การปลูกต้นไม้ชายเลน ตามแนวชายฝั่งทะเล
831. จัดเสนอพื้นที่ขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ Ramsar Site
832. จัดดูแล เฝ้าระวังพื้นที่ชุ่มน้ำ จากภัยด้านต่าง ๆ
833. กิจกรรมการจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และเส้นทางแพร่ระบาด รวมถึงการควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่องมาตรการ ป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
834. โครงการจัดทำทะเบียนพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ เพื่อออกมาตรการควบคุมจัดการ
835. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับบุคลากร
836. ประสานงานให้เกิดการจัดทำ MTA ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานในต่างประเทศที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ปกป้องทรัพยากรของ อพ.สธ.
837. จัดการพื้นที่ใช้สอยทรัพยากรชัดเจน ในส่วนพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่การใช้ประโยชน์ในแง่เป็นแหล่งพักผ่อนและที่พักอาศัย
838. โครงการวิจัยและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจุลินทรีย์มีประโยชน์ในการจัดการโรคพืชศัตรูพืช และส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
839. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษที่เหมาะสม จากภูมิปัญญาไทย
840. โครงการผลิตดอกไม้จันทน์เชิงหัตถกรรม
841. แผนโครงการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณปี พ.ศ. 2561 แผนบูรณาการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
842. การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐาน การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาเชิงปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยห้องเรียนธรรมชาติรูปแบบการพัฒนาการศึกษา “เทคโนโลยีนิเวศห้องเรียนธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
843. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรได้ 4 โครงการ
844. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสุภาพบุรุษที่เหมาะสมสำหรับภูมิปัญญาไทย
845. โครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญา และการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ในตำบล ลำพะยา จังหวัดยะลา (ปี พ.ศ. 2560-2562)
846. โครงการวิจัยความหลากหลายชุมชนของหอย 2 ฝา และกุ้งน้ำจืด บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (SC)
847. ส่งเสริมพื้นที่เพื่อรอรับงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ใกล้เมืองใหญ่ งานวิจัย อาจารย์เกษตร และจุฬาฯ
848. โครงการวิสาหกิจชุมชนทางด้านการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
849. โครงการคุณค่าสมุนไพรสร้างสุขอนามัยแก่ชุมชน สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
850. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทย
851. โครงการผลิตดอกไม้จันทน์เชิงหัตถกรรม
852. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสุภาพบุรุษ ที่เหมาะสมสำหรับภูมิปัญญาไทย
853. แผนโครงการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณปี พ.ศ. 2561 แผนบูรณาการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
854. โครงการ “อริยทรัพย์ by Inthanin” เพื่อพัฒนาอาชีพโดยจัดทำหลักสูตรสอนการทำธุรกิจกาแฟ ในจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย เพื่อนำมาผลิตน้ำอ้อยคั้นสดจำหน่ายใน SPAR และ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ แก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี
855. จัดพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ก่อเกิดการอนุรักษ์
856. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แมลง KU Insect Park ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
857. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (TM) โครงการรื้อฟื้นตัวอย่างอ้างอิงและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (SC)
858. โครงการความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานให้ทุนระดับนานาชาติ
859. โครงการจัดการทำหนังสือและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ปี พ.ศ. 2560)
860. การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ
861. เปิดสอนวิชา 040423510 ความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาเลือกหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
862. กิจกรรมเวทีประชาเข้าใจฝายมีชีวิต ในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้ ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
863. เปิดวิชาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
864. ผลิตบุคลากรหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
865. มีการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย และทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง กับความหลากหลายทางชีวภาพในคณะวิทยาศาสตร์และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
866. เปิดสอนวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
867. เข้าร่วมประชุมเรื่องป่าชุมชนกลุ่ม CLMTV
868. การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
869. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก
870. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนองพระราชดำริจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และส่งเสริมโรงเรียนสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
871. ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
872. กิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต
873. โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ครั้งที่ 6 (อบต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม)
874. โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อ.พยัฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (อบต.เม็กดำ อ.พยัฆภูมิพิสัย)
875. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพ อย่างยั่งยืน
876. จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า ปล่อยปูเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
877. จัดทำหนังสือและแผ่นพับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนควรรู้
878. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
879. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ
880. การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
881. โครงการกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 449 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
882. โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 40 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
883. อบรมบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป “ค่ายอาสาสื่อสารเกษตร ปลอดสารเคมี จังหวัดชัยนาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
884. โครงการคลองสดใส จันทรเกษมร่วมใจ รวมน้ำใจชุมชน
885. การให้บริการวิชาการเกษตรผสมผสาน
886. การพัฒนาการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมการประชุมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
887. การอบรมการจัดทำระบบน้ำหยดในการปลูกพืช
888. กระบวนการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน
889. โครงการรักมหาวิทยาลัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ โดยร้อยละ 89 ของผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการและมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
890. อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชไร้ดิน และพืชในกระถาง
891. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแชมพู และน้ำยาล้างจานจากสารธรรมชาติ
892. โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
893. พัฒนาเว็บไซต์ วิทยุ และสื่อโทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
894. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บ่มเพาะภูมิปัญญาวิจัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือ”
895. กิจกรรมร่วมกันสร้างธรรมนูญคลอง
896. จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
897. ช่วยผลักดันการจัดตั้งป่าชุมชนรอบผืนป่าตะวันตก
898. หนุนเสริมวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก
899. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
900. สำรวจพืชผักพื้นบ้านใน จ. ลำปาง โดยมี 1 ชุมชน คือ บ้านปงถ้ำ ที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงคุณค่าของพืช พรรณไม้ ผักพื้นบ้านมากขึ้น
901. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปลูกป่า สร้างความสมดุลระบบนิเวศ
902. กิจกรรมค่ายเรียนรู้ ดูธรรมชาติหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ใน จ.ลำปาง
903. พัฒนาบทเรียนท้องถิ่นพืชผักพื้นบ้านใน จ.ลำปาง
904. จัดประชุมสัมมนาวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
905. อบรมอนุรักษ์ธรรมชาติตามโครงการพระราชดำริ
906. ปลูกต้นไม้ในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถาน ในจังหวัดเลย
907. อบรมทักษะและเทคโนโลยีทางการเกษตร เรื่องการใช้ประโยชน์และ การแปรรูปสมุนไพร
908. ร่วมอบรมฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให้สามารถดำรงไว้ซึ่งความสามารถ ในการให้บริการทางนิเวศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
909. ร่วมโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ครั้งที่ 6
910. จัดหัวข้อสัมมนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในการเรียนการสอน
911. ดำเนินการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
912. จัดค่ายนักเรียนและเยาวชน
913. แหล่งเรียนรู้และที่ศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีปฏิบัติการนาดูนและสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง
914. จัดทำหนังสือและเอกสารเผยแพร่พรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
915. รูปแบบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนแบบ มีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการ อพ.สธ.)
916. จัดเวทีเสวนาวิชาการให้ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย ทางชีวภาพ
917. โครงการภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม หนุนเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและ เป็นรูปธรรม ให้ป่าอยู่ดี ชุมชนมีสุข การท่องเที่ยวให้เกิดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน การจัดการขยะชุมชนให้เป็นระบบ
918. เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย
919. สนับสนุนความรู้ การดำเนินงาน และสร้างความตระหนักให้กับชุมชนและเยาวชน
920. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทยทั้ง 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการฟื้นฟูเหมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
921. จัดหลักสูตรอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้คณะทำงานพร้อมลงมือปฏิบัติ ที่ศูนย์สิรินาถราชินี
922. หนุนเสริมวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรอินทรีย์ในป่าตะวันตก
923. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
924. โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยดำเนินการมอบรางวัลให้ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าที่ดี มีการพึงพิงป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมอบรางวัลแล้ว 1,253 แห่ง
925. เครื่องจักสานไม้ไผ่ : ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องจักสานแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
926. กิจกรรมร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
927. จัดทำสถานแรกรับกักกันสัตว์ป่าต่างถิ่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
928. โครงการปลูกป่าเฉลิมประเกียรติ
929. ปลูกรักษาพรรณไม้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
930. ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
931. การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
932. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ผงสีจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ขนมไทย โดยร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
933. การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์จากย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์ โดยร้อยละ 96 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้